Algemene voorwaarden X2com B.V.

Artikel 1: Definities
1.1. Aanvullende Diensten: producten en/of diensten die door de Opdrachtgever tegen betaling kunnen worden afgenomen in aanvulling op de Diensten en daarmee deel uit gaan maken van de Overeenkomst;

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel regio Brabant;

1.3. Consument: de Opdrachtgever die de (Aanvullende) Diensten gebruikt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.4. Diensten: de diensten die X2com op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever levert;

1.5. Netwerk: het door X2com gebruikte telecommunicatienetwerk met bijbehorende diensten, geleverd door Providers van X2com;

1.6. Opdracht: de door X2com uit te voeren opdracht van Opdrachtgever tot het verzorgen en/of leveren van Diensten en/of (Aanvullende) Diensten;

1.7. Opdrachtgever: de particuliere dan wel zakelijke partij met wie een Overeenkomst is gesloten of daartoe een aanvraag indient, welke Overeenkomst en aanvraag onderworpen zijn aan de onderhavige Algemene Voorwaarden;

1.8. Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtgever en X2com tot het leveren van een of meerdere Diensten en/of (Aanvullende) Diensten zoals tot stand gekomen op het moment als bepaald in artikel 3 lid 1;

1.9. Provider: leverancier van capaciteit en/of netwerkdiensten aan X2com op een netwerk krachtens overeenkomst;

1.10. X2com: statutair gevestigd te Sprang-Capelle, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel regio Brabant;

De definities in deze Algemene Voorwaarden worden zowel in enkelvoud- als in meervoudsvorm gehanteerd zonder dat daarbij de inhoud van de definitie verloren gaat.

Artikel 2: Aanbod en Algemene Voorwaarden
2.1. X2com brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of mondeling uit.

2.2. Het aanbod is vrijblijvend en bevat een voor de Opdrachtgever voldoende gespecificeerde omschrijving van de (Aanvullende) Diensten, de eenmalige en periodieke tarieven en van de voorwaarden waaronder deze worden verricht.

2.3. Het aanbod omvat een omschrijving van de stappen die nodig zijn alvorens de (Aanvullende) Diensten kunnen worden verricht alsmede een vermelding van de kosten van de daartoe benodigde werkzaamheden.

2.4. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene en/of aanvullende voorwaarden niet ter hand gesteld zijn, indien X2com dezelfde algemene en/of aanvullende voorwaarden al meerdere keren aan opdrachtgever ter hand gesteld heeft of X2com op haar facturen heeft vermeld dat algemene en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en opdrachtgever minimaal vijf facturen heeft voldaan.

2.5. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden bij dezen uitdrukkelijk niet aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever (hierna aangeduid als de Aanvraag) en door acceptatie daarvan door X2com.

3.2 De Opdrachtgever dient zich op verzoek van X2com op een daarbij aan te geven wijze en per ommegaande te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door X2com benodigde gegevens te verstrekken.

3.3 Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van X2com op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register.

3.4 De aanvraag kan door X2com worden geweigerd indien (niet limitatief):

(a) de Opdrachtgever handelingsonbekwaam is, of hij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel toont binnen een door X2com gestelde termijn;

(b) de Opdrachtgever een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

(c) de Opdrachtgever financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens X2com niet nakomt of redelijkerwijze verwacht mag worden op basis van jaarcijfers dat deze tekort zou schieten, zoals bijvoorbeeld een negatief eigen vermogen, X2com is daar vrij in;

(d) technische of economische redenen aan de kant van X2com aan aansluiting van de aanvrager in de weg staan. Hieronder valt bijvoorbeeld de situatie dat de aanvrager woont of gevestigd is in een gebied waar de (Aanvullende) Dienst niet wordt geleverd. X2com zal een weigering van de aanvraag op aanvraag motiveren.

3.5 X2com is gerechtigd voorwaarden te stellen voor de technische aspecten met betrekking tot de verbinding, aansluiting en hardware van de Opdrachtgever.

3.6 X2com zal, tenzij anders wordt overeengekomen, binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk of elektronisch aan de Opdrachtgever berichten of de aanvraag is geaccepteerd en, indien dit het geval is, wanneer de (Aanvullende) Dienst in werking zal worden gesteld. Indien het voor X2com in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn te reageren, zal X2com desgevraagd de reden hiervan meedelen en de Opdrachtgever nader aangeven binnen welke termijn X2com op zijn aanvraag zal reageren.

3.7 Indien vooruitlopend op de acceptatie de (Aanvullende) Dienst in werking wordt gesteld, geldt deze inwerkingstelling als voorwaardelijke acceptatie. X2com is dan gerechtigd de Overeenkomst alsnog te beëindigen indien zich één van de omstandigheden als bedoeld in lid 4 onder (a) t/m (c) voordoet. X2com kan de aanvrager een termijn stellen waarbinnen aan daarbij te stellen voorwaarden moet worden voldaan. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd is de aanvrager de in artikel 11 bedoelde vergoedingen verschuldigd voor de periode dat de (Aanvullende) Dienst in werking is geweest, alsmede alle vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van de (Aanvullende) Dienst.

3.8 Dit artikel geldt slechts voor een Consument/Particulier. Bij overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de Consument (niet zakelijke gebruiker en dus niet privé persoon die gebruik maakt van diensten van X2com in hoedanigheid van bedrijf of beroep) binnen zeven werkdagen na de bevestiging van de Overeenkomst door X2com deze schriftelijk of elektronisch ontbinden, daarbij gebruik makend van de gegevens als genoemd in artikel 20. X2com kan in dat geval, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de Consument geen vergoeding in rekening brengen. Na deze periode is X2com gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen. De ontbindingstermijn geldt niet voor overeenkomsten op afstand tot het verrichten van (Aanvullende) Diensten waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

3.9 De eenmalige en periodieke tarieven die de Opdrachtgever moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld. X2com is vrij deze aan te passen zonder enig vooroverleg.

3.10 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij in verband met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden met inachtneming van het gestelde in artikel 14. Deze verplichting lijdt uitzondering indien openbaring volgt uit een verplichting uit de wet, een bevoegde (rechtelijke) instantie of indien partijen zulks overeenkomen.

Artikel 4: Het in dienst stellen en wijzigen van (Aanvullende) Diensten
4.1. Indien het benodigde voor het in dienst stellen van een (Aanvullende) Dienst aanwezig en beschikbaar is, wordt de (Aanvullende) Dienst zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen één maand na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst in dienst gesteld, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2. Indien datgene wat benodigd is voor het in dienst stellen van een (Aanvullende) Dienst niet aanwezig of beschikbaar is, zal X2com dit aanleggen binnen de termijn die bij de bevestiging van de acceptatie van de aanvraag wordt medegedeeld. De termijn zal niet meer bedragen dan 12 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.3. X2com houdt bij de aanleg van (Aanvullende) Diensten of Producten op de overeengekomen locatie waar mogelijk rekening met redelijke wensen van de Opdrachtgever. Indien noodzakelijke werkzaamheden op de locatie niet ongestoord kunnen plaatsvinden, of noodzakelijke medewerking door of namens de Opdrachtgever niet wordt verleend, danwel de werkvloer niet vrij toegankelijk is om wat voor reden dan ook kan de vertraging die daardoor ontstaat niet aan X2com worden toegerekend. Alsdan is Opdrachtgever vertragingskosten op basis van nacalculatie verschuldigd.

4.4. Bij een voorwaardelijke acceptatie als bedoeld in artikel 3, lid 7 kan X2com beperkingen aanbrengen in de dienstverlening, bijvoorbeeld door blokkering van bepaalde bestemmingen waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, totdat de aanvraag definitief is geaccepteerd.

Artikel 5: Intellectuele eigendom en bescherming van de (Aanvullende) Diensten
5.1. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de (Aanvullende) Diensten, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover noodzakelijk om van de (Aanvullende) Dienst gebruik te kunnen maken. De (intellectuele) eigendomsrechten op de (Aanvullende) Diensten, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur blijven berusten bij X2com en/of haar toeleveranciers. X2com is te allen tijde gerechtigd om de (Aanvullende) Diensten en producten die haar eigendom zijn terug te nemen. Voor alle zaken geldt steevast een eigendomsvoorbehoud. De Opdrachtgever dient dan eventuele kopieën van de (Aanvullende) Diensten, waaronder programmatuur, te vernietigen.

5.2. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de (Aanvullende) Diensten op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. De Opdrachtgever zal op de (Aanvullende) Diensten aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

5.3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de (Aanvullende) Diensten aan te brengen (inclusief wijzigingen in meegeleverde of in de (Aanvullende) Diensten geïmplementeerde software) of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan X2com te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van X2com.

5.4. Indien derden met betrekking tot de (Aanvullende) Diensten rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals (conservatoire) inbeslagname, dient de Opdrachtgever hen terstond van de rechten van X2com op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever dient X2com direct daarover in te lichten.

Artikel 6: Beschikbaarheid (Aanvullende) Dienst
6.1. X2com streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de (Aanvullende) Dienst. X2com geeft echter geen garanties ter zake.

6.2. De (Aanvullende) Dienst wordt door en voor rekening van X2com onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan X2com tijdelijk (een deel van) de (Aanvullende) Dienst buiten gebruik stellen. X2com zal dit tot een minimum beperken en dit aan de Opdrachtgever mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

6.3. De Opdrachtgever dient een storing in het functioneren van de (Aanvullende) Dienst zo spoedig mogelijk aan X2com te melden bij de service genoemd in artikel 20. Storingen worden zo spoedig mogelijk, nadat zij aan X2com bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De Opdrachtgever dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. X2com zal storingen zo spoedig mogelijk opheffen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

6.4. De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen niet voor rekening van X2com. X2com kan deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met deze Overeenkomst, door niet goed functionerende randapparaten of de aanwezigheid van andere aan de Opdrachtgever toebehorende apparatuur die van invloed is op de (Aanvullende) Dienst.

6.5. Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot aansluitingen van andere Opdrachtgevers van X2com, is X2com gerechtigd de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever vanaf wiens aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 7: Wijziging in de eigenschappen van de (Aanvullende) Dienst
7.1. X2com is gerechtigd de technische eigenschappen van de (Aanvullende) Dienst te wijzigen om
(i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of
(ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden.
X2com zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Opdrachtgever en de door hem gebruikte randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de Opdrachtgever zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.

7.2. X2com is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de (Aanvullende) Dienst te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van tenminste drie maanden, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. X2com zal in dat geval aan de Opdrachtgever waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.

Artikel 8: Gebruik van de (Aanvullende) dienst
8.1. De Opdrachtgever staat in voor al het gebruik dat -met of zonder zijn toestemming- van de (Aanvullende) Dienst en van aan de hem beschikbaar gestelde toegangscode(s) wordt gemaakt. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor zijn rekening. De Opdrachtgever staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met de (Aanvullende) Dienst op de overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.

8.2. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder die handelingen door de Opdrachtgever aan X2com verschuldigd zouden zijn geweest voor het gebruik van de (Aanvullende) Dienst.

8.3. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de (Aanvullende) Dienst of van aangesloten randapparaten, is de Opdrachtgever verplicht de door X2com te geven redelijke instructies op te volgen.

8.4. Voor randapparaten bestaan wettelijke vereisten. Het is niet toegestaan apparaten op een netwerkaansluitpunt aan te sluiten die niet voldoen aan deze wettelijke vereisten. De gevolgen van het aansluiten van apparaten die hieraan niet voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor de Opdrachtgever.

8.5. De Opdrachtgever zal de (Aanvullende) Dienst aanwenden voor normaal gebruik, ook indien sprake is van een vast tarief. Indien sprake is van excessief gebruik door de Opdrachtgever (meer dan driemaal het gemiddeld gebruik door andere gebruikers van dezelfde (Aanvullende) Dienst), is X2com gerechtigd de Opdrachtgever er op te attenderen dat bij voortzetting van dit excessief gebruik, X2com gerechtigd is vanaf het moment van attendering het gebruik dat boven de normen ligt alsnog aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.6. De Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de (Aanvullende) Dienst dat strafbaar of jegens X2com en/of derden onrechtmatig is.

8.7. De Opdrachtgever staat er bij het gebruik van de (Aanvullende) Dienst voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:
i. de Opdrachtgever zal op geen enkele wijze andere gebruikers van de (Aanvullende) Dienst of medegebruikers van de infrastructuur waarop de (Aanvullende) Dienst is gerealiseerd, beperken of hinderen in hun toegang tot de (Aanvullende) Dienst en/of het gebruik van de (Aanvullende) Dienst;
ii. de Opdrachtgever zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van X2com en/of derden;
iii. de Opdrachtgever zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede) werking van de software van X2com en/of derden kunnen beschadigen;
iv. de Opdrachtgever zal geen toegangscode(s) misbruiken of (trachten) aan de (Aanvullende) Dienst verbonden beveiligingen te doorbreken;
v. de Opdrachtgever zal op geen enkele wijze de (Aanvullende) Dienst gebruiken om anderen te belasten, te misbruiken, lastig te vallen, te achtervolgen, te bedreigen of op een andere wijze de rechten van anderen te schenden;
vi. de Opdrachtgever zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
vii. de Opdrachtgever zal geen commerciële activiteiten met behulp van de (Aanvullende) Dienst ontwikkelen.

8.8 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het eventuele signaal dat van X2com of haar toeleveranciers wordt ontvangen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in huiselijke kring. Het delen of doorlijnen van de signalen met andere huishoudens, daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en andere collectieve huisvesting is niet toegestaan.

8.9 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte randapparaten en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de (Aanvullende) Dienst.

Artikel 9: Aansprakelijkheid X2com
9.1. X2com is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

9.2. X2com is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan tot ten hoogste € 2.500,-. Het minimum aan schade moet meer zijn dan € 500,-.

9.3. Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee het netwerk van X2com direct of indirect is verbonden zijn niet aan X2com toerekenbaar. Ook voor aansluiting van (aanvullende) diensten met voor X2com vreemde zaken, is X2com niet aansprakelijk.

9.4. Indien ten gevolge van een gebeurtenis (of serie van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak) als bedoeld in het tweede lid meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen het daarbij gestelde maximum bedrag overeenkomstig het maximale bedrag als vernoemd in lid 2 van dit artikel te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

9.5. X2com is voor het verrichten van informatiediensten niet verder aansprakelijk dan ingevolge artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek.

9.6. X2com kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste en tweede lid indien de schade met opzet, of roekeloos met de wetenschap dat die schade daaruit zou kunnen ontstaan, door X2com is veroorzaakt.

9.7. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan X2com te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van X2com is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van Consumenten geldt dit niet indien deze Opdrachtgever redelijkerwijs aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Opdrachtgever
10.1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade (waaronder schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van (Aanvullende) Diensten) die door een hem toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is ontstaan. Een Consument is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van X2com, indien die schade met opzet, of roekeloos en in de wetenschap dat die schade daaruit zou kunnen voortvloeien, door de Consument is veroorzaakt.

10.2. De Opdrachtgever vrijwaart X2com tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op X2com zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat van de hem afgenomen (Aanvullende) Dienst is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van met behulp van de door hem afgenomen (Aanvullende) Dienst verzonden of opgevraagde informatie en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.

Artikel 11: Tarieven en Vergoedingen
11.1. De Opdrachtgever is aan X2com vergoedingen verschuldigd voor door hem van X2com afgenomen (Aanvullende) Diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

11.2. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en variabele verschuldigde bedragen.

11.3. Voor zover maandelijks aan X2com verschuldigde bedragen ten behoeve van (Aanvullende) Diensten niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt een evenredig gedeelte van het maandbedrag in rekening gebracht, tenzij daarvan in een aanbiedingsvorm en/of Overeenkomst expliciet wordt afgeweken.

11.4. Van de tarieven bestaande uit eenmalige vergoedingen kan worden afgeweken indien de totstandbrenging van de aansluiting exceptionele, ver boven het gemiddelde uitgaande, kosten met zich brengt.

11.5. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van X2com beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. X2com dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden.

11.6. Periodiek verschuldigde vergoedingen zullen voor een evenredig deel niet in rekening worden gebracht voor een periode waarin de (Aanvullende) Dienst drie aaneengesloten etmalen niet heeft gefunctioneerd, tenzij het niet functioneren van de (Aanvullende) Dienst aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.

11.7. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Artikel 12: Betaling
12.1. De in artikel 11 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de (Aanvullende) Dienst door X2com in werking is gesteld. Indien het in werking stellen wordt verhinderd door omstandigheden die aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld doordat X2com ten gevolge van aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een locatie waar een aansluiting moet worden geïnstalleerd), zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop indienststelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.

12.2. X2com is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. Voor specifieke aanbiedingsvormen kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden worden vastgesteld.

12.3. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt X2com de verschuldigde bedragen door middel van een (digitale) factuur periodiek aan de Opdrachtgever in rekening. In bijzondere gevallen (zoals bij bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode) kan X2com tussentijds die vergoedingen in rekening brengen.

12.4. Tenzij de Opdrachtgever aan X2com een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan X2com betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de factuur is vermeld. De termijn omvat tenminste 14 dagen na factuurdatum. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen.

12.5. Indien de Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening.

12.6. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 4 bedoelde termijn heeft betaald dan wel indien de automatische incasso niet slaagt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval wordt de Opdrachtgever een nadere termijn voor betaling gesteld van 14 dagen.

12.7. Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn niet heeft betaald, is X2com gerechtigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, waaronder kosten voor de betalingsherinnering. Als de Opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde termijn nog steeds niet heeft betaald is X2com bovendien gerechtigd om rente vanaf de datum van verzuim in rekening te brengen. Het rentepercentage zal in dat geval gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW.

12.8. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur aan X2com kenbaar te worden gemaakt, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als juist en erkend geldt. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt bedraagt ten hoogste 30 dagen na factuurdatum. Jegens een Consument zal X2com geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt. Betaling mag niet worden opgeschort noch verrekend door opdrachtgever.

12.9. X2com is gerechtigd redelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, in een naar keuze van X2com aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie. De Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van X2com daartoe een dergelijke zekerheid te verschaffen.

12.10. Indien de Opdrachtgever bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen de door hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan X2com, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Opdrachtgever in rekening brengen. X2com zal de Opdrachtgever mededelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.

Artikel 13: Opschorting en overmacht
13.1. Indien X2com een verplichting uit de Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt, is de Opdrachtgever niet gerechtigd zijn daartegenover staande verplichting op te schorten.

13.2. X2com is gerechtigd om de (Aanvullende) Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen indien de Opdrachtgever één of meer verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, zoals tijdige betaling, niet (behoorlijk) nakomt. X2com zal de Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van X2com verlangd kan worden. X2com is pas gerechtigd de (Aanvullende) Dienst buiten gebruik te stellen wegens niet tijdige betaling nadat X2com een schriftelijke aanmaning heeft verzonden met een nadere termijn en de Opdrachtgever ook binnen deze termijn niet heeft betaald. De verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de vergoedingen als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.

13.3. X2com zal de (Aanvullende) Dienst weer leveren als de Opdrachtgever binnen een door X2com gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt. Voor deze indienststelling zijn (her)aansluitingskosten verschuldigd.

13.4. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door X2com kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, niet voor risico van X2com komende uitval van het aansluitpunt van het door X2com geëxploiteerde of gebruikte netwerk, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van X2com noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van X2com komt. Gedurende de periode van overmacht kan de Opdrachtgever geen nakoming van de Overeenkomst vorderen.

Artikel 14: Persoonsgegevens
14.1. De Opdrachtgever is verplicht X2com te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers. De Opdrachtgever dient X2com op de hoogte te stellen van elke verandering van de verstrekte gegevens.

14.2. Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze Overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met X2com verwerkte X2com gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens van een Opdrachtgever met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

14.3. Door X2com uitgevoerde verwerkingen zijn, indien noodzakelijk, aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Opdrachtgever opgenomen.

Verwerking voor commerciële doelen
(a) X2com kan de in het tweede lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden. Opdrachtgever geeft daar middels acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming voor.

(b) Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken, de zogenaamde ‘opt-out’. Indien Opdrachtgever aangeeft van de ‘opt-out’ gebruik te willen maken, zullen de persoonsgegevens van Opdrachtgever op eerste verzoek niet (langer) voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Het verzoeken van Opdrachtgever om de ‘opt-out’ heeft geen terugwerkende kracht. Het gebruik van de persoonsgegevens vóór het moment dat Opdrachtgever te kennen geeft van de ‘opt-out’ gebruik te willen maken, maakt het eerdere gebruik van persoonsgegevens niet onrechtmatig.

Verwerking in het kader van wettelijke verplichtingen
(c) X2com zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen.

Verwerking bij wanbetaling
(d) Indien X2com in het kader van de incasso van vorderingen op de Opdrachtgever gebruik maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Opdrachtgever aan deze derden te verstrekken.

14.4. X2com draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.

Artikel 15: Duur en beëindiging van de Overeenkomst
15.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Opdrachtgever de Overeenkomst voor het verstrijken van deze termijn met inachtneming van een opzegtermijn van één maand telefonisch (bij de service genoemd in artikel 20), schriftelijk of elektronisch heeft opgezegd. Na omzetting van de Overeenkomst in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, is de Opdrachtgever telkens gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand telefonisch, schriftelijk of elektronisch op te zeggen.

15.2. Zowel de Opdrachtgever als X2com kunnen de Overeenkomst ontbinden indien:
i. de Opdrachtgever is overleden
ii. de Opdrachtgever is verhuisd naar een locatie waar X2com de (Aanvullende) Dienst of een vergelijkbare (Aanvullende) Dienst niet kan leveren omdat het door X2com geëxploiteerde of gebruikte netwerk geen bereik heeft of anderszins niet is voldaan aan de voor aansluiting noodzakelijke voorwaarden of
iii. de eenmalige kosten voor een glasvezelverbinding na een ‘site survey’ hoger uitvallen dan in eerste instantie geoffreerd.

15.3. Indien X2com (een aanbiedingsvorm van) de (Aanvullende) Dienst waarvoor een Overeenkomst was gesloten op grond van artikel 7 lid 2 wordt beëindigd, eindigen bestaande Overeenkomsten voor de betreffende (Aanvullende) Dienst uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd.

15.4. Zowel de Opdrachtgever als X2com kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.

15.5. X2com is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval:

(a) de Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 8 lid 6, 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden;

(b) het faillissement of de surséance van betaling van de Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;

(c) de Opdrachtgever handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

(d) de Opdrachtgever verplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met X2com na ingebrekestelling niet nakomt of verzuimt tijdig te betalen.

15.6. Indien de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever tussentijds eindigt, is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de periodieke vergoedingen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden die de Opdrachtgever bij regelmatige opzegging over de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn. X2com is gerechtigd in plaats van de boete de volledige schade als gevolg van beëindiging van de Overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever, op de Opdrachtgever te verhalen.

15.7. Na beëindiging van de Overeenkomst dient de Opdrachtgever op eerste verzoek van X2com de gelegenheid tot eventuele verwijdering van de (Aanvullende) Diensten te bieden. Indien de Opdrachtgever een maand na beëindiging van de Overeenkomst X2com niet in de gelegenheid heeft gesteld de (Aanvullende) Diensten te verwijderen, blijven de in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde periodieke vergoedingen door hem verschuldigd tot het moment dat X2com de (Aanvullende) Diensten heeft kunnen verwijderen.

15.8. In geval van opzegging door de Opdrachtgever zendt X2com uiterlijk binnen twee weken een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opzegging en van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

Artikel 16: Contractoverneming
16.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X2com. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden door X2com.

16.2. X2com is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst tussen een Opdrachtgever en X2com moeten aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 18: Verjaringstermijn
18.1. Alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

Artikel 19: Wijziging van voorwaarden en tarieven
19.1. X2com is gerechtigd een beding van de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen.

19.2. Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij X2com aangeeft dat dat niet het geval is.

19.3. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

19.4. Indien een Opdrachtgever een wijziging, die betrekking heeft op een door hem afgenomen (Aanvullende) Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met betrekking tot die (Aanvullende) Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door X2com te zijn ontvangen.

19.5. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:

(a) indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Opdrachtgever is;

(b) indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Opdrachtgever;

(c) Indien de Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;

(d) indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie;

(e) indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of

(f) in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist.

19.6. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 20: Serviceverlening

Elektronische berichten kunt u sturen via het e-mailadres zoals vermeld op: www.x2com.nl

Het postadres is:
X2com BV
Heikampweg 5a
5249 JX Rosmalen

Indien de Opdrachtgever verhuist en/of zijn nota adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe nota adres schriftelijk aan X2com mee te delen.